زبان ها
اطلاعیه ها

هدف اصلی تشکیل قطب علمی فوتونیک در دانشگاه تبریز ،  مطالعه، شبیه سازی، طراحی و ساخت ادوات فوتونیکی در تمامی زمینه ها و شاخه های فوتونیک از تولید تا آشکار سازی نور می باشد، که می توان آنها را  به صورت زیر دسته بندی کرد.

1-ادوات فوتونیکی نانو ساختاری، شامل تمامی افزاره فوتونیکی بر پایه نانو ساختارها از جمله نقاط کوانتومی، چاه های کوانتومی، سیمهای کوانتومی و سیستمهای گازی بلورهای مایع.

2-ادوات فوتونیکی مواد آلی و مواد نیمرسانای معدنی و همچنین مواد ترکیبی  از آلی معدنی

3-ادوات برپایه حسگرهای زیستی نوری