ارتباط با ما

دکتر حبیب تجلی

Email: tajalli@tabrizu.ac.ir

 تلفن:  +98  411  3342564

 فکس:  +98 411 3347050

آدرس : تبریز – بلوار 29 بهمن- دانشگاه تبریز پژوهشکده فیزیک کاربردی و تحقیقات ستاره شناسی